មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
មន្ត្រីទំនាក់ទំនង  តាមសាខា ២៦-មិថុនា-២០២១ ទាញយក
មន្ត្រីឥណទាន  តាមសាខា ២៦-មិថុនា-២០២១ ទាញយក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលការិយាល័យ  ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មិថុនា-២០២១ ផុតកំណត់
ហេរញ្ញិក  តាមសាខា ២៦-មិថុនា-២០២១ ទាញយក