នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ...

នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានរៀបចំសន្និសីទមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២២ លើកទី ១៥ ដែលបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងសណ្ឋាគារ សុខា ខេត្តសៀមរាប ស្តីពីការពង្រឹងកំណើនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងបរិបទ នៃការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩ ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ២៨-តុលា-២០២២