សកម្មភាពនៃការចូលរួមពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២២...

សកម្មភាពនៃការចូលរួមពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២២ នៅអគារពាណិជ្ជកម្ម និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ នាថ្ងៃទី២៨ និង២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ។ ជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកការងារ ជាមួយមហានគរ ដែលមានមុខតំណែងជាច្រើន ដែលកំពុងរង់ចាំ!

  • កាលបរិច្ឆេទ: ២៨-តុលា-២០២២