ប្រវត្តិគ្រឹះស្ថាន • នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ។ បានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសុំប្តូរឈ្មោះស្របច្បាប់ ពីគ្រឹះស្ថានមហានគរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក (ក្រុមហ៊ុន) ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ NBC នៅថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។

  ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានចូលរួមជាចំបងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ សេវាកម្មទាំងនោះរួមមានការផ្តល់ឥណទានសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ និងមានប្រាក់ចំណូលទាប និងសហគ្រាសតូចៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

  ២០១៧

 • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ ម.ក ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ និងផ្លាស់ប្តូរពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC ឬ The Central bank) ដើម្បីប្រតិបត្តិការជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៥ ។

  ២០១៥

 • គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ ម.ក ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមជនបទនូវឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគុណភាពជីវិត និងសហគមន៍របស់ពួកគេតាម រយៈការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពដល់អតិថិជន។

  ២០១៤