លោក ប៊ិន ប៊ុនលី

នាយក នាយកដ្ឋានឌីជីថល


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • អភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងធនធានបច្ចេកវិជ្ជា
 • រៀបចំទិន្នន័យ និងលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់គម្រោង CIFRS
 • ចំណេះដឹងលើការប្រើប្រាស់មុខងារ និងទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារ
 • ការអភិវឌ្ឍ និងវិភាគរបាយកាណ៍
 • វិស្វកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិជ្ជា
 • គ្រប់គ្រង និងអភិបាលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទ
 • ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីប្រើប្រាស់លើំកុំព្យូទ័រ

  បទពិសោធន៍

 • នាយកនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ ម.ក
 • អ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកផលិតរបាយការណ៍ ប្រធានផ្នែកផលិតរបាយការណ៍ អ្នកផលិតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ នៃធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេក្នុងប្រទេស

  ការសិក្សា

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកប្រព័ន្ធគ្របគ្រងព័ត៌មាន ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ATM and POS Terminal (Switching System)
 • ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម ជាមួយ Microfin
 • ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ Oracle FLEXCUBE Universal Banking
 • សីលធ៌មនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ទំនាក់ទំនងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
 • ក្រមសីលធ៌មនិងសីលធ៌មក្នុងការអនុវត្តការងារ
 • ស្មារតីការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
 • ការលើកទឹកចិត្ត និងការដោះស្រាយបញ្ហាការងារ