លោក សយ មង្គល

នាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • ការវាយតម្លៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង កំណត់ហានិភ័យសម្រាប់សវនកម្ម សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងអនុសាសន៍សវនកម្មទៅប្រធានគ្រប់គ្រងដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីចាត់វិធានការ។
 • កំណត់ឬសគល់បញ្ហាចំបងនិមួយៗ ដែលបានរកឃើញ
 • ត្រួតពិនិត្យលើការគៃបន្លំ
  បទពិសោធន៍

 • សាស្ត្រាចារ្យ ផ្នែកគណនេយ្យ
 • ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ
 • មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
 • មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
 • ប្រធានផ្នែកសវនកម្មប្រតិបត្តិការ
 • នាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្ម
 • នាយកនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

  ការសិក្សា

 • បត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
 • បរិញ្ញាបត្ររង ផ្នែកអាជីវកម្ម និងគណនេយ្យ ពីវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត
 • សញ្ញាប័ត្រគរុកោសល្យ ជាសាស្រ្តាចារ្យគណនេយ្យ កម្រិតឧត្តមសិក្សា
 • អនុបណ្ឌិត MBA សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • ជំនាញវាយតម្លៃហានិភ័យ
 • ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសវនកម្ម សម្រាប់ការលួចបន្លំផ្ទៃក្នុង
 • ការរៀបចំ ផែនការ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលា
 • ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងមូលដ្ឋានពន្ធ
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងភាពជោគជ័យ និងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មជាន់ខ្ពស់