លោក វ៉ន រត្នដារ៉ា

ជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនិងរដ្ឋបាលបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន
 • គ្រប់គ្រងគម្រោងបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន
 • គ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន
 • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ម៉ាស៊ីនមេ ឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យ





  បទពិសោធន៍

 • ជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាននៅមហានគរ ម.ក
 • នាយករងនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលនិងសូលូសិន
 • នាយករងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន
 • សាស្រ្តាចារ្យបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ
 • វិស្វករគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅខេមជីអេសអឹម
 • អ្នកប្រឹក្សាដំណោះស្រាយបច្ចេកទេស Oracle & ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល FLEXCUBE
 • តម្លើងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល FLEXCUBE ប្រព័ន្ធអេធីអឹម ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសម្អាតសាច់ប្រាក់ និងផ្សេងៗទៀត

  ការសិក្សា

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រប់ធុរកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
 • បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស ពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL)
 • បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រនិងវិស្វកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • ការជម្រុញភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • ការជម្រុញលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារឲ្យមានការពេញចិត្តខ្ពស់
 • ការគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគម្រោង
 • ជំនាញទំនាក់ទំនងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការបង្កើតក្រុមនិងសហការ
 • ជំនាញសវនកម្មបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន និងសវនកម្មកម្រិតខ្ពស់
 • គ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ប្រព័ន្ធ SOLARIS ORACLE DBA I & II, និង Tuning