លោក មួង ម៉ុង

នាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • សញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រងហានិភ័យពី Frankfurt School of Finance &Management
 • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាពីការប្រតិបត្តិតាម លើនិយ័តកម្ម ពីវិទ្យាស្ថាន ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។
  បទពិសោធន៍

 • ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងជាសមាជិក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប្រូស៊ួ
 • ប្រធានមន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានរគរ
 • នាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានរគរ
 • អតីតនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានរគរ
 • នាយករងនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅក្រុមហ៊ុនសូគីម៉ិច អ៊ិនវេសមែនគ្រុប
 • ប្រធានផ្នែកសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
 • ប្រធានគណនេយ្យ នៅក្រុមហ៊ុនវាយនភ័ណ្ឌ ឌីអេ ខបភើរេស៊ិន

  ការសិក្សា

 • បេក្ខភាពអនុបណ្ឌិត ពីសាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន អន្តរជាតិកម្ពុជា
 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ ពីសាកលវិទ្យាល័យវេទមហាឫស្សី
 • សញ្ញាបត្រ ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មពីសាលាឯកទេសពាណិជ្ជកម្ម

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យធនាគារ
 • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ធនាគារ ឬ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ
 • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា លើភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល