អ្នកស្រី ជា ច័ន្ទលក្ខិណា

នាយិកានាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • បណ្តុះបណ្តាល
 • រដ្ឋបាល
 • លេខាធិការ

  បទពិសោធន៍

 • នាយិកានាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស
 • នាយិការងនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្តាល
 • មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីផ្សារ នៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • អនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ការហ្វឹកហ្វឺន នៃនាយកដ្ឋានហ្វឹកហ្វឺន
 • សមាជិកាក្រុមគ្រូហ្វឹកហ្វឺន នៃធនាគារ
 • មន្ត្រីរដ្ឋបាល នៃធនាគារ
 • លេខាធិការ នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ

  ការសិក្សា

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកល វិទ្យាល័យវេស្ទើន
 • បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជសាស្ត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ ពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • គោលការណ៍ការពារអតិថិជន
 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្ស, អត្ថប្រយោជន៍ និងទូទាត់
 • ការថែរក្សាធនធានមនុស្ស
 • ក្រមសីលធម៌ និងសុជីវធម៌ក្នុងការអនុវត្តការងារ
 • បណ្តុះបណ្តាលក្រុមគ្រូហ្វឹកហ្វឺន
 • ការបង្កើតភាពស្មោះត្រង់ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត
 • កិច្ចការនាយកដ្ឋានប្រតិបត្ដិការ និងការកក់/លក់សំបុត្រយន្តហោះ
 • ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបម្រើអតិថិជន រដ្ឋបាលសាធារណៈ គេហកិច្ច និងភោជនីយដ្ឋាន
 • ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
 • ជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទីផ្សារ និងបម្រើអតិថិជន
 • និងជំនាញដទៃទៀតដែលបណ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថាន