លោក ស៊ឹម គឹមស្រ៊ី

នាយកនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទូទៅ
 • គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ការបណ្តុះបណ្តាល
 • លេខាធិការ


  បទពិសោធន៍

 • អនុប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងឧបករណ៍-សម្ភារ
 • អនុប្រធានផ្នែកចលនូបត្ថម្ភ
 • មន្រ្តីរដ្ឋបាល
 • ជំនួយការបម្រើអតិថិជន
 • សមាជិកនៃក្រុមគ្រូហ្វឹកហ្វឺន

  ការសិក្សា

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងបរិញ្ញាបត្រ ពីសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្ររង ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេស ពីសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • គណនេយ្យទូទៅកម្រិត១ កម្រិត២
 • កិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ និងការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ
 • កិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • គ្រូហ្វឹកហ្វឺន
 • ក្រមសីលធម៌ និងសុជីវធម៌ ក្នុងអនុវត្តការងារ ភាពស្មោះត្រង់ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត