លោក កែវ ដុល្លា

នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • គ្រប់គ្រងគណនេយ្យ
  បទពិសោធន៍

 • បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនង
 • បុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យ និងគណនេយ្យករគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ
 • នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

  ការសិក្សា

 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគណនេយ្យ ពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសវនកម្ម និងគណនេយ្យ ពីសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន
 • កំពុងបន្តការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ ដែលទទួលស្គាល់ ជាសាធារណៈ ពីវិទ្យាស្ថានអាជីពផ្នែកគណនេយ្យធំជាងគេរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • វគ្គសិក្សាជំនាញរដ្ឋបាលទូទៅ វគ្គ OPERACY
 • គ្រូហ្វឹកហ្វឺន វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
 • វគ្គជំនាញគណនេយ្យសម្រាប់មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ
 • គ្រូបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធធានាគារស្នូល FlexCube
 • ការប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់ និងវគ្គ ផ្សេងៗទៀត